Papers

Accepted:

  • Xingwu Liu, Yunfei Bai, Chunlin Huang, Xiaoyan Wang, Dongbo Bu. PEARL: Probing Entity Aggregation in Real Life. The 2011 IEEE/ACM International Conference on Green Computing and Communications. [ pdf ]
  • Chunlin Huang, Xingwu Liu, Shiwei Sun, Shuai Cheng Li, Minghua Deng, Guangxue He, Haicang Zhang, Chao Wang, Yang Zhou, Yanlin Zhao, Dongbo Bu. Insights into the transmission of respiratory infectious diseases through empirical human contact networks. Scientific Reports. 2011. [ pdf ] [ SI (pdf) ]